Vindbruksparken

Lönnstorp

HS Kraft AB uppför på uppdrag av Vento Energi AB och Lönnvind AB (Lönnstorps gård) en vindkraftsanläggning på fastigheten 2:1 i Svalövs kommun.

Projektområdet är beläget ca 3 km norr om Svalövs samhälle, väster om väg 106.

Den planerade anläggningen är belägen på åkermarken mellan Lönnstorps gård och Källstorp och består av 4 vindkraftverk om 1,6-2,3 MW vardera, placerade på en rak linje.

Denna linje är parallell med de tre vindkraftverken som utgör vindkraftsanläggningen vid Halmstadgården.

Inom ramen för tillståndsprocessen har landskapsanalys och inventeringar avseende fladdermöss och fåglar utförts under vår och tidig sommar 2012.

HS Kraft AB har den 6 juli 2012 skickat en bygglovsansökan samt miljöanmälan till Svalövs kommun. Samrådet handläggs av Svalövs kommun och förväntas äga rum efter sommaren.Skriv ut vår bil flyer och placera denna i bilen eller någon annan plats där den syns.